Obec
Kostelany
mapa
Drobečková navigace

Obec > Obec > Historie > Historické symboly a kroniky

Historické symboly a kroniky

PEČEŤ

Pečeť byla chována v uctivosti, zejména znaky byly věcí téměř posvátnou a nesměly se samovolně měnit. Pečet byla uložena v truhlici a byla vždy při obnovení úřadu předávána s listinami a penězi novému starostovi. Z roku 1748 pochází nejstarší a také jediná kostelanská pečeť. Kostelanští si nechali zhotovit typář už za poručnické správy kvasického panství po smrti hraběte Adama Jáchyma z Rottalu. Pečetili jím po celé dlouhé období vlády hrabat Lambergů. Osudy pečetidla nejsou známy, ale jeho otisky se dochovaly v Matrice výnosu pro obec Kostelany z roku 1820 vedle pečeti vrchnostenské lambertovké správy. Je uložena v MZA Brno, pobočka Kunštát fond D7, sign. H 146.

pečeť

Pečetní pole vyplňuje oválný, barokně zdobený štít dělený sníženým hrotem. Horní část vyplňuje sedm stromů, pravděpodobně jehličnatých, vyrůstajících ze zlomené dělící čáry. V dolní část je vozové kolo a sekera připomínající tesařskou širočinu. Pečeť nese nápis provedený kapitálou: PECZET OBECZNIDIEDINIKOS-TELAN ANNO 1748. Hrot znázorňující pravděpodobně vrch, horuje posázený stromy. Vyvolává představu lesnaté a kopcovité krajiny kolem obce. Z jehličnanů se zde v minulosti dařilo jedli a modřínu. Vozové kolo a sekera odrážejí způsob obživy kostelanských občanů v minulosti.

Autor nové kostelanské symboliky převzal z původní symboliky vozové kolo a sekeru. Poněvadž jde v oblasti komunální heraldiky o často používané symboly, doplnil své návrhy figurou loveckého psa. Připomíná černého loveckého psa, s obojkem ve zlatém poli, v erbovním znamení rodu hrabat z Lambergů.

Charakter okolní krajiny podtrhl autor znaku a praporu heraldik Miroslav Pavlů zelenou barvou. Protože se vzhledem k přírodním podmínkám v okolních lesích Chřibů daří myslivosti, mohl se lovecký pes stát i symbolem dnešních Kostelan.

obecní zvon


 

KRONIKY

KRONIKA OBCE KOSTELANY

Byla založena na základě usnesení obecního zastupitelstva dne 18. června 1922. Současně byla zvolena letopisecká komise. Založením kroniky byl pověřen nadučitel Bohumil Hoffman.

Kronikáři

1922 – 1926     Hoffman Bohumil

1926 – 1935     Nesvadba Alois

1935 – 1939     Láník Josef

1939 – 1946     kronika nebyla vedena – doplnil ji po válce David Inocenc

1946 – 1959     David Inocenc

1959 – 1961     Řepňák Alois

1962 – 1982     kronika nebyla vedena – doplnila ji Palečková Božena

1983 – 1996     Palečková Božena

1997 – 1998     Nešpor Jaroslav Mgr
1998 -                Jarošová Hana

 

 

Školní kronika Kostelany je vedena od založení školy v roce 1880.Kroniku vždy vedl správce, nadučitel nebo ředitel školy.

kronika školyí


Kronika mateřské školy v Kostelanech
Byla založena v roce 1964 ředitelkou školy Věrou Čmielovou a je stále vedena a průběžně doplňována.

KRONIKA OBCE LHOTKY

Byla založena řídicím učitelem Aloisem Dvořákem v roce 1923. Jak uvádí,čerpal pro záznam starší historie z Vlastivědy Moravské,sepsané Václavem Peřinkou a z protokolů obecního výboru.Zmiňuje se o třech starostech,kteří vedli dřívější paměťní knihu.Byla uložena v obecním archivu u starosty,ale její osud se nepodařilo zjistit.

1841 – 1867     Šiška Jan

1867 – 1871     Loučka Vincenc

1871 – 1905     Holík Václav

1905 – 1923     nebyla kronika vedena

1923 – 1925     Dvořák Alois

1925 – 1928     Jarka František

1928 – 1935     Mrhálek Jaroslav
1935 – 1950     Apolenář Vincenc

kronika lhotky

 

Kronika obce Újezdsko nebyla vedena.